BIBHEP draagt over
 
yd2

Bewustzijn, Identificatie, Behandeling hepatitis B & C

Jaargang 07 | aug 2017
yd2

​BIBHEP draagt over

U ontvangt hierbij de afscheidsbrief van BIBHEP.
BIBHEP begon in 2011, en groeide uit tot nationaal programma 2014-2017. Hepatitis, maar vooral Chronische hepatitis B en C werden op de kaart gezet.

BIBHEP heeft in 2016-17 het stokje van coördinatie overgedragen. Op nationaal niveau aan de Stuurgroep Nationaal Hepatitis Plan onder leiding van de directeur van het Centrum Infectieziekten-bestrijding. Op regionaal niveau aan de bestaande, opgerichte en nog op te richten Regionale hepatitis teams.
In deze nieuwsbrief staan een vijftal innovatieve BIBHEP activiteiten in de schijnwerpers. Wij hopen dat deze producten toenemend gebruikt gaan worden. Alsmede dat deze activiteiten binnen 1-2 jaar zullen leiden tot een snelle daling van de sterfte door chronische hepatitis B/C, tot het lage niveau van sterfte door hiv.

 

 

 

yd2

Hepatitis TaskForce

De Hepatitis Taskforce beoogt een nationaal netwerk van Regionale hepatitisteams. Zij zetten zich in voor ‘case-finding en case-management’ van chronische hepatitis virusdragers, op basis van het Nationaal Beleidsplan Chronische Hepatitis.
Het Nationaal Beleidsplan Chronische Hepatitis is in februari 2017 geformuleerd door het VWS naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad en het Nationaal Hepatitis Plan.

Regionale hepatitisteam: wat wordt van hen verwacht?

Elk regionaal hepatitisteam omvat tenminste één GGD arts-infectieziektebestrijding en -van elk ziekenhuis in de regio- tenminste één vertegenwoordiger (MDL-arts en/of internist-infectioloog). Idealiter participeren ook een huisarts, medisch microbioloog, verloskundige en verslavingsarts.
yd2

Activiteiten in het kader van het Nationaal Beleidsplan Chronische hepatitis zijn:
1. 'Case finding' in spreekkamer arts                                     4. Afspraken over landelijk dekkend netwerk
    .                                                                                              hepatitisbehandelcentra.
2. Heropsporing van eerder gediagnosticeerde                     5. Verantwoordelijkheid huisartsen m.b.t. bewustzijn
    patiënten.                                                                                hepatitis om 'case finding' te bevorderen.
3. Landelijk registratie- en monitorsysteem hepatitis             6. Verslavingszorg en detentiezorg implementeren
    B en C inrichten.                                                                     specifieke hepatitis programma.

 

 

 

Andere activiteiten ten behoeve van bewustwording en case management:
1. Het geven van hepatitis workshops binnen  de                   4. HBV-DNA of HCV-RNA-testen: uitslag < 1 week;
    eigen GGD.                                                                              kosten < € 87.
2. Publiciteit op de regionale TV en in de regionale                5. Fibroscan: operationeel in elk hepatitiscentrum,
    kranten.                                                                                    wachttijd < 1 week
3. Identificeren van chronisch hepatitis B/C                            6. Hepatitisverpleegkundige/ verpleegkundig
    patiënten met een bijzonder verhaal.                                      specialist in elk hepatitiscentrum beschikbaar.

Ondersteuning Regionale hepatitisteams

Vanaf februari 2017 tot juni 2017 heeft BIBHEP gewerkt aan het verzamelen van informatie en  ‘Best Practices’, het opbouwen van een viertal regionale teams in Zuid-Holland, het plannen van online of face-to-face meetings, en het ondersteunen van deelprojectleiders.

Een samenvatting is te lezen in het document:
 Ondersteuning regionale hepatitisteams.

 

 

 

Chronische hepatitis B/C: Meten is weten

Full Image
In 2014 stond op de website van het RIVM de bovenstaande tekst over sterfte aan hepatitis B in Nederland. Dit was in tegenspraak met de veel hogere sterfte aan chronische hepatitis B die door hepatitis-specialisten werd gemeld. Dat kwam doordat personen die met hepatitis B besmet zijn voornamelijk overlijden aan cirrose of hepatocellulair carcinoom. Deze aandoeningen werden destijds niet meegeteld door het RIVM. Mede daardoor was er een verkeerd beeld ontstaan over het belang van virale hepatitis als volksgezondheidsprobleem. Dat was voor BIBHEP een belangrijke aanleiding om de gegevens betreffende hepatitis en met name chronische hepatitis B/C aanwezig in bestaande registraties te verzamelen, checken, en analyseren.

De resultaten hiervan zijn samengevat in het rapport
Hepatitis: Meten is weten, van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC, Rotterdam. Hoogtepunten uit dit rapport zijn de volgende:
yd2

Sterfte

Jaarlijks sterven 500 mensen aan chronische virale hepatitis.
Verdeeld naar leeftijdsgroep is de sterfte het hoogst bij 50-79 jarigen (350/jaar).
De sterfte is in elke regio van Nederland gelijk (2,8:100.000 inwoners). In West-Nederland overlijden jaarlijks de meeste mensen (230).
yd2

Identificatie

Sinds 2009 worden er minder meldingen door de GGD gedaan van chronische HBV infecties. Ook worden in klinisch virologische laboratoria minder HBV en HCV infecties vastgesteld.
Onderzoek o.b.v. huisartsendata in 2008-2015 laat zien dat het aantal HBsAg en anti-HCV testen pas vanaf 2013 afneemt. Samengevat worden in 2008-2013 jaarlijks minder infecties gevonden.
yd2

Gebruik antivirale middelen 

Jaarlijks worden steeds meer HBV patiënten behandeld; in 2015 3779 (ca.9% van geschatte 40.000 chronische HBV dragers). Tenminste 25% van alle dragers behoeft waarschijnlijk antivirale therapie.  
Vanaf 2009 werden er jaarlijks ca. 1000 HCV patiënten met peginterferon-ribavirine behandeld;
in 2015 ca, 2000 met de nieuwe DAA’s.
In 2009-2015 zijn in totaal 4427 patiënten genezen (ca 21% van de geschatte 21.000 chronische HCV dragers).
De ontwikkelde methoden voor het meten van hepatitis activiteiten geven nu een goed overzicht op landelijk niveau. In de komende jaren moeten vergelijkbare gegevens ook beschikbaar worden gemaakt voor elke GGD regio en het daar opererende Regionale hepatitisteam.

 

 

 

Zorgpad hepatitis B/C vanuit het patiëntenperspectief

Na identificatie van een hepatitis-virus drager volgt verwijzing van hen met risico op een progressieve leverziekte naar een hepatitiscentrum. Uit onderzoek blijkt dat de verwijzing en het daaropvolgende onderzoek nodig voor een indicatiestelling van antivirale therapie bij meer dan de helft van deze patiënten niet tot stand komt.
Een zorgpad voor chronische virale hepatitis beoogt deze uitval te minimaliseren. In een zorgpad zijn alle opeenvolgende stappen zodanig op elkaar afgestemd dat er sprake is van een goed georganiseerd proces.
Kwaliteitscriteria m.b.t zorgpad hepatitis
Uittreksel kwaliteitscriteria m.b.t. zorgpad hepatitis
Voorbeelden van zorgpaden
yd2 yd2 yd2

 

 

 

yd2

HCV Therapy Selector 3.1: uniek en handig

Nieuwe elementen in de HCVTS 3.0 – 3.1 serie zijn:
- Genotype 1a en 1b (waar beschikbaar).
- Kans op SVR berekend voor 77 patiënt-profielen
  en 22 therapieën met data van > 27.000 patiënten
  uit 117 fase 2, 3 en ‘real-life’ publicaties d.m.v.
  meta-analyse individuele patiëntprofielen in R.
- Multitaal: Nederlands, Frans en Engels.

Hoe download ik de app op mijn mobiele telefoon?

Open via uw mobiele telefoon de App store of Google Play. Voer de naam van de app in bij de zoekfunctie (HCV Therapy Selector). Zodra u op het icoon van de app klikt komt u bij de informatiepagina. Klik op de install/download knop. De app staat nu op uw mobiele telefoon.
Leest u deze nieuwsbrief op uw mobiele telefoon? Klik dan op één van de onderstaande afbeeldingen, afhankelijk van het type telefoon. U komt dat direct terecht op de HCV Therapy Selector informatiepagina.
yd2 yd2 yd2
yd2 yd2 yd2
yd2
‘Evidence-based’ data over de kans op genezing
Patiëntprofiel geclusterde data van > 28.000 patiënten uit
 > 115 fase 2, 3 en ‘real-life’ prospectieve studies.
yd2
Richtlijn aanbevelingen
op basis van genotype, behandelingsgeschiedenis en cirrose stadium.
yd2
Behandeling-specifieke informatie
over bijwerkingen, geneesmiddeleninteractie,
kosten en vergoeding.

Waarom de HCV Therapy Selector gebruiken?

Richtsnoer informatie geeft aan welke therapieën volgens experts voor een bepaalde patiënt in aanmerking komen. HCV Therapy Selector geeft - op basis van ‘evidence-based’ data en geavanceerde statistische bewerking - patiënt-profiel specifieke informatie over de genezingskans van alle gepubliceerde behandelregimes, en behandelings-specifieke informatie over bijwerkingen, kosten en vergoeding. De HCV Therapy Selector stelt elke arts in staat zowel ‘evidence-based’ als ‘context-based’ geneeskunde te beoefenen.

 

 

 

e-Learning Chronische Hepatitis 2017

e-Learning is uitermate geschikt om in een kort tijdbestek de eigen praktische kennis te peilen en toegang te krijgen tot achtergrondinformatie over chronische hepatitis.

In 2014 is de eerste BIBHEP module 
verschenen, gemaakt door Charles Helsper van het Julius Centrum te Utrecht.

Begin 2016 heeft het NHG een PIN module gemaakt
ter begeleiding van de nieuwe NHG standaard Virus hepatitis en andere leveraandoeningen.
In 2017 heeft de Stichting Hepatitisinfo.nl op verzoek van BIBHEP een nieuwe module hepatitis B en C gemaakt, die zich richt zich op het herkennen van patiënten met chronische hepatitis B of C en op de te nemen acties.

De informatie past bij
het Nationaal beleidsplan chronische hepatitis (VWS brief dd. februari 2017) op basis van het Nationaal hepatitis plan en het advies van de Gezondheidsraad over hepatitis screening november 2016.

Het volledig volgen van deze nascholingsmodule leidt tot accreditatie voor huisartsen en sociaalgeneeskundigen.
Full Image
Partners BIBHEP project:
Nederlandse Leverpatiënten Vereniging | LiverDoc | Erasmus MC  | Trimbos | Nederlandse Vereniging voor Hepatologie |
Innovatiefonds ZN / Zorgverzekeraar CZ | Ministerie Volksgezondheid Welzijn Sport | ZonMW